Telefon:
+36-70-326-5114
+36-70-326-5115


Székhely
4080 Hajdúnánás,
Honfoglalás u. 32.


Iroda
2040 Budaörs,
Liget u. 3/2 II, em.

Adatkezelési tájékoztató

 Álláspályázatok kapcsán végzett adatkezeléshez

 

  1. Adatkezelő

  Az adatkezelő megnevezése:VILÁGOS 81 Kft.   továbbiakban  ADATKEZELŐ

  Székhely: 4080 Hajdúnánás, Honfoglalás u. 32

  Postacím: 2040 Budaörs, Liget u 3/2  II. em

  E-mail: vilagos81@vilagos81.hu;

 Telefon: +36 70 326 5114; +36 70 3265115

 

  1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

2.1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 2.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

3. A pályázat során rögzített adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

 

 3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja Természetes személyazonosító adatok.

 A természetes személyazonosító adatok a pályázó azonosításához szükségesek.

 Önéletrajz. Az önéletrajz adatai a megpályázott álláshely betöltéséhez elvárt korábbi tapasztalatok igazolásához szükséges.

 Motivációs levél A motivációs levél a pályázó alkalmasságának szűréséhez szükséges.

 Iskolai végzettség Az iskolai végzettség adatok a megpályázott álláshely betöltéséhez elvárt feltételek igazolásához szükségesek.

 Elérhetőségi adatok Az elérhetőségi adatok a pályázóval való kapcsolattartás céljából szükségesek.

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a pályázó hozzájárulása.

 

3.3. Az adatkezelés időtartama Az ADATKEZELŐ a megadott adatokat sikertelen pályázat esetén a pályázót  sikertelen pályázat értesítése után automatikusan törli.

 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

 4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás: A személyes adatokhoz kizárólag az ADATKEZELŐ a meghirdetett álláshelyhez kapcsolódó szakmai vezetők férhetnek hozzá, kizárólag a pályázatok elbírálása céljából. Az  ADATKEZELŐ csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára. Így például - ha a rendőrség/ügyészség megkeresi az ADATKEZELŐ -t, és a nyomozáshoz az adott személyes adatok továbbítását kéri.

 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések: Az ADATKEZELŐ a rögzített személyes adatokat a pályázatot kiíró szervezet vezetői feladatokat ellátó egységénél őrzi. A személyes adatok tárolásához az ADATKEZELŐ más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

5.1. A hozzáféréshez való jog: A pályázó jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az ADATKEZELŐ-től tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

  •  az ADATKEZELŐ - milyen személyes adatait; - milyen jogalapon; - milyen adatkezelési célból; - mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy

   •  az ADATKEZELŐ kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes            adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította azokat;

  • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem a pályázó bocsátotta azokat az ADATKEZELŐ rendelkezésére). Az ADATKEZELŐ az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az ADATKEZELŐ köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

 5.2. A helyesbítéshez való jog:  Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az ADATKEZELŐ módosítsa valamely személyes adatát. Az ADATKEZELŐ a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

5.3. A törléshez való jog : Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az ADATKEZELŐ től a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az ADATKEZELŐ abban az esetben utasítja el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

 

5.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog : Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az ADATKEZELŐ zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat az ADATKEZELŐ ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig  a személyes adat tovább tárolása megtörténik, ezt követően törlésre kerül.

 

5.5. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az ADATKEZELŐ a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben Az ADATKEZELŐNEK kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége:

 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a  személyes adatainak kezelése során az ADATKEZELŐ megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a  székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az ADATKEZELŐ székhelye szerint a perre a Debreceni Törvényszék rendelkezik  illetékességgel.

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk